Tag: باتری

XL20-25C

GB Cell Battery
eXtreme Light XL series — 20C-25C continuous   Max charging rate-2C
Our Part No.   (battery pack) Description Max cont. discharge (C-rate/current) Max Burst(3Sec)       (C-rate/current) Approx. dimensions            H x W x L (mm) Approx. Weight (g) Wh Notes
GB120XL-1S 3.7V 120mAh 1cell 25C(3.0A) 50C(6.0A) 5.5X11X30 (7.0×12.2×34.5) 2.9 0.44 MCX/Molex Plug+plastic or plastic injected (nine eagle plug) connector
GB150XL-1S 3.7V 150mAh 1cell 25C(3.75A) 50C(7.5A) 5.5X11X36 (7.0×12.2×41) 3.7 0.56 MCX/Molex Plug+plastic or plastic injected (nine eagle plug) connector
GB175XL-1S 3.7V 175mAh 1cell 25C(4.4A) 50C(8.8A) 5.5×11.5×437.0X12.2X47 4.5 0.65 MCX/Molex Plug+plastic or plastic injected (nine eagle plug) connector
GB200XL-1S 3.7V 200mAh 1cell 25C(5.0A) 50C(10A.0A) 6.2X20X26 5.1 0.74
GB200XL-2S 7.4V 200mAh 1cell 25C(5.0A) 50C(10A.0A) 13X21X30 12.0 1.48 SYP+XHP Plug
GB250XL-1S 3.7V 250mAh 1cell 25C(6.25A) 50C(12.5A) 6.15X17X35 5.8 0.93 with JST-PHR-2P Plug and plastic(MCPX)
GB300XL-1S 3.7V 300mAh 1cell 25C(7.5A) 50C(15.0A) 5.2X16.8X47 7.0 1.11 with JST-PHR-2P Plug and plastic(MCPX)
GB350XL-1S 3.7V 350mAh 1cell 25C(8.75A) 50C(17.5A) 7.1x20x36 9.5 1.30
GB350XL-2S 7.4V 350mAh 2cell 25C(8.75A) 50C(17.5A) 15.8x21x40 22.0 2.59 With JST connector
GB350XL-3S-JP 11.1V 350mAh 3cell 25C(8.75A) 50C(17.5A) 22.9x21x40 33.5 3.89 With JST connector
GB550XL-1S 3.7V 550mAh 1cell 20C(11.0A) 40C(22.0A) 7.6x18x55 13.1 2.04 With PCM and JST connector
GB550XL-2S 3.7V 550mAh 2cell 20C(11.0A) 40C(22.0A) 16.8x19x59 29.5 4.07
GB650XL-1S 3.7V 650mAh 1cell 20C(12.0A) 40C(24.0A) 8.6x25x40 17.0 2.41
GB650XL-2S 7.4V 650mAh 2cell 20C(12.0A) 40C(24.0A) 18.8x26x44 39.0 4.81 With JST connector
GB650XL-3S 11.1V 650mAh 3cell 20C(12.0A) 40C(24.0A) 27.4x26x44 56.5 7.22 With JST connector
GB800XL-1S 3.7V 800mAh 1cell 20C(16.0A) 40C(32.0A) 7.3x30x48 20.5 2.96
GB800XL-2S 7.4V 800mAh 2cell 20C(16.0A) 40C(32.0A) 16.2x31x52 47.0 5.92 With JST connector
GB800XL-3S 11.1V 800mAh 3cell 20C(16.0A) 40C(32.0A) 23.5x31x52 68.5 8.88 With JST connector
GB1000XL-1S 3.7V 1000mAh 1cell 20C(20.0A) 40C(40.0A) 6.4×33.2×62 26.0 3.70
GB1000XL-2S 7.4V 1000mAh 2cell 20C(20.0A) 40C(40.0A) 14.4×34.2×66 63.0 7.40 With JST connector
GB1000XL-3S 11.1V 1000mAh 3cell 20C(20.0A) 40C(40.0A) 20.8×34.2×66 91.5 11.10 With JST connector
GB1300XL-1S 3.7V 1300mAh 1cell 20C(26.0A) 40C(52.0A) 6.65x34x62 29.0 4.81
GB1300XL-2S-JP 7.4V 1300mAh 2cell 20C(26.0A) 40C(52.0A) 14.9x35x66 68.0 9.62 With JST connector
GB1300XL-3S-JP 11.1V 1300mAh 3cell 20C(26.0A) 40C(52.0A) 21.6x35x66 99.0 14.43 With JST connector
GB1300XL-2S 7.4V 1300mAh 2cell 20C(26.0A) 40C(52.0A) 14.9x35x66 66.0 9.62
GB1300XL-3S 11.1V 1300mAh 3cell 20C(26.0A) 40C(52.0A) 21.6x35x66 99.0 14.43
GB1300XL-4S 14.8V 1300mAh 4cell 20C(26.0A) 40C(52.0A) 28.2x35x66 128.0 19.24
GB1800XL-1S 3.7V 1800mAh 1cell 20C(36.0A) 40C(72.0A) 7.2x34x84 40.5 6.66
GB1800XL-2S 7.4V 1800mAh 2cell 20C(36.0A) 40C(72.0A) 14.8x35x89 90.0 13.32
GB1800XL-3S 11.1V 1800mAh 3cell 20C(36.0A) 40C(72.0A) 22.4x35x89 132.0 19.98
GB1800XL-4S 14.8V 1800mAh 4cell 20C(36.0A) 40C(72.0A) 29.8x35x89 175.0 26.64
GB2200XL-1S 3.7V 2200mAh 1cell 20C(44.0A) 40C(88.0A) 7.2x34x96 47.0 8.14
GB2200XL-2S 7.4V 2200mAh 2cell 20C(44.0A) 40C(88.0A) 14.8x35x101 103.0 16.28
GB2200XL-3S 11.1V 2200mAh 3cell 20C(44.0A) 40C(88.0A) 22.4x35x101 151.5 24.42
GB2200XL-4S 14.8V 2200mAh 4cell 20C(44.0A) 40C(88.0A) 29.8x35x101 201.0 32.56
GB2700XL-1S 3.7V 2700mAh 1cell 20C(54.0A) 40C(108.0A) 8.15x34x96 57.5 9.99
GB2700XL-2S 7.4V 2700mAh 2cell 20C(54.0A) 40C(108.0A) 17.9x35x101 132.0 19.98
GB2700XL-3S 11.1V 2700mAh 3cell 20C(54.0A) 40C(108.0A) 26.1x35x101 191.0 29.97
GB2700XL-4S 14.8V 2700mAh 4cell 20C(54.0A) 40C(108.0A) 34.2x35x101 250.0 39.96
GB2700XL-5S 18.5V 2700mAh 5cell 20C(54.0A) 40C(108.0A) 42.9x35x102 309.0 49.95
GB2700XL-6S 22.2V 2700mAh 6cell 20C(54.0A) 40C(108.0A) 51x35x102 368.0 59.94
GB3500XL-1S 3.7V 3500mAh 1cell 20C(70.0A) 40C(140.0A) 5.6x44x129 73.0 12.95
GB3500XL-2S 3.7V 3500mAh 2cell 20C(70.0A) 40C(140.0A) 12.0x45x134 162.0 25.90
GB3500XL-3S 3.7V 3500mAh 3cell 20C(70.0A) 40C(140.0A) 18.0x44x134 237.0 38.85
GB3500XL-4S 3.7V 3500mAh 4cell 20C(70.0A) 40C(140.0A) 24.0x44x134 312.0 51.80
GB3500XL-5S 3.7V 3500mAh 5cell 20C(70.0A) 40C(140.0A) 30.0x44x135 387.0 64.75
GB3500XL-6S 3.7V 3500mAh 6cell 20C(70.0A) 40C(140.0A) 36.0x45x135 483.0 77.70
GB4000XL-1S 3.7V 4000mAh 1cell 20C(80.0A) 40C(160.0A) 6.6x44x129 82.5 14.80
GB4000XL-2S 7.4V 4000mAh 2cell 20C(80.0A) 40C(160.0A) 14.8x45x135 184.0 29.60
GB4000XL-3S 11.1V 4000mAh 3cell 20C(80.0A) 40C(160.0A) 21.4x45x135 268.0 44.40
GB4000XL-4S 14.8V 4000mAh 4cell 20C(80.0A) 40C(160.0A) 28x45x135 354.0 59.20
GB4000XL-5S 18.5V 4000mAh 5cell 20C(80.0A) 40C(160.0A) 35.1x45x136 438.0 74.00
GB4000XL-6S 22.2V 4000mAh 6cell 20C(80.0A) 40C(160.0A) 41.7x45x136 521.0 88.80
GB4000XL-6S-L 22.2V 4000mAh 6cell 20C(80.0A) 40C(160.0A) 22.4x48x272 550.0 88.80 Long Configuration
GB4000XL-7S 25.9V 4000mAh 7cell 20C(80.0A) 40C(160.0A) 48.3x45x136 607.0 103.60
GB4000XL-8S 29.6V 4000mAh 8cell 20C(80.0A) 40C(160.0A) 55.4x45x136 690.0 118.40
GB4000XL-8S-L 29.6V 4000mAh 8cell 20C(80.0A) 40C(160.0A) 29x48x272 722.0 118.40 Long Configuration
GB4000XL-9S 33.3V 4000mAh 9cell 20C(80.0A) 40C(160.0A) 62.5x45x137 773.0 133.20
GB4000XL-10S 37.0V 4000mAh 10cell 20C(80.0A) 40C(160.0A) 69.1x45x137 857.0 148.00
GB4000XL-10S-L 37.0V 4000mAh 10cell 20C(80.0A) 40C(160.0A) 36.1x48x274 890.0 148.00 Long Configuration
GB4500XL-1S 3.7V 4500mAh 1cell 20C(90.0A) 40C(180.0A) 7.4×44.0x129 95.0 16.65
GB4500XL-2S 7.4V 4500mAh 2cell 20C(90.0A) 40C(180.0A) 15.6×45.0x135 209.0 33.30
GB4500XL-3S 11.1V 4500mAh 3cell 20C(90.0A) 40C(180.0A) 23.4×45.0x135 305.5 49.95
GB4500XL-4S 14.8V 4500mAh 4cell 20C(90.0A) 40C(180.0A) 31.2×45.0x135 404.0 66.60
GB4500XL-5S 18.5V 4500mAh 5cell 20C(90.0A) 40C(180.0A) 39.0×45.0x135 500.5 83.25
GB4500XL-6S 22.2V 4500mAh 6cell 20C(90.0A) 40C(180.0A) 46.8×45.0x135 596.0 99.90
GB4500XL-6S-L 22.2V 4500mAh 6cell 20C(90.0A) 40C(180.0A) 23.4×45.0x270 637.5 99.90 Long Configuration
GB4500XL-7S 25.9V 4500mAh 7cell 20C(90.0A) 40C(180.0A) 54.6×45.0x135 695.0 116.55
GB4500XL-8S 29.6V 4500mAh 8cell 20C(90.0A) 40C(180.0A) 62.8×45.0x135 794.0 133.20
GB4500XL-8S-L 29.6V 4500mAh 8cell 20C(90.0A) 40C(180.0A) 31.2×45.0x270 834.0 133.20 Long Configuration
GB4500XL-9S 33.3V 4500mAh 9cell 20C(90.0A) 40C(180.0A) 70.2×45.0x135 894.0 149.85
GB4500XL-10S 37.0V 4500mAh 10cell 20C(90.0A) 40C(180.0A) 78.0×45.0x135 993.3 166.50
GB4500XL-10S-L 37.0V 4500mAh 10cell 20C(90.0A) 40C(180.0A) 39.0×45.0x270 1033.0 166.50 Long Configuration

(295)

باتری لیتیوم-یون

باتری لیتیوم-یون (گاهی Li-ion یا LIB) یک خانواده از باتری‌های قابل شارژ است که در آن در زمان تخلیه، یون‌های لیتیوم از الکترود منفی به سمت الکترود مثبت و در هنگام شارژ شدن وارونه حرکت می‌کنند. باتریهای لیتیم ـ یون بالاترین چگالی انرژی را فراهم می سازند تقریباً دو برابر انرژی قابل دسترسی از باتریهای نیکل ـ کادمیم آنها به دشارژ کامل نیاز ندارند،میتوان از جریان بالاتری برای شارژ و دشارژ بدون آسیب به باتری استفاده کرد،در هنگام دشارژ افت پتانسیل کمی دارند، به دوره break-in نیاز ندارند و از مسئله حافظه باتری خبر ندارند. می توانید در هر زمانی یک باتری لیتیم ـ یون را بی آنکه روی کارآیی باتری اثر بگذارد شارژ کنید، اما چون باتریهای لیتیم ـ یون معمولاً دارای طول عمر شارژ/دشارژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ چرخه هستند اگر زود به زود و قبل از تخلیه، این باتری را شارژ کنید طول عمر باتری را پایین می آورید .همچنین در صورت ادامه شارژ پس از پر شدن، باتری آسیب دیده و از عمر آن کاسته میشود به همین دلیل برای شارژ انها از مدارهای محافظ هوشمند استفاده میشود تاپس از پر شدن جریان شارژ قطع شود و باتری over charged نشود. با آئشنکه بسیاری از سازندگان باتریهای لیتیم ـ یون طول عمر باتری را تا سه سال ذکر می کنند، بعضی از مصرف کنندگان طول عمر تا ۱۸ ماه را گزارش کرده‌اند .

(391)

بیماری ویروسی، کارآیی باتری لیتیوم یون را بهبود داد!

محققان دانشگاه MIT با استفاده از ویروس جهش یافته M13 که از نوعی صدف دریایی گرفته شده بود، عملکرد باتری های لیتیومی را به طور چشمگیری افزایش دادند.

 

محققان دانشگاه MIT با استفاده از یک ویروس جهش یافته، عملکرد باتری های لیتیومی را به طور چشمگیری افزایش دادند.

در این روش یک ویروس اصلاح شده ژنتیکی بر روی سیم های الکترود میکروسکوپی قرار داده می شود و عملکرد باتری های لیتیومی به طرز چشمگیری افزایش می یابد؛ یعنی با افزودن یک ویروس مهندسی زیستی به نانوسیم در مرحله تولید، تمام مشکلات و محدودیت های باتری های متداول رفع می شود. دراین فناوری، ضخامت سیم هایی که به عنوان الکترود استفاده می شوند، به اندازه یک گلبول قرمز است.

ویروس مورد استفاده در این پروژه، M13 نام دارد.

در ساخت این باتری از یک نوع صدف دریایی به نام آبالون الهام گرفته شده است. این صدف با کمک همین ویروس، کلسیم موجود در آب دریا را دریافت می کند تا در داخل پوسته خود رشد کند.

این ویروس قادر به تولید سیم های اکسید منگنز است که کارایی باتری های لیتیومی و منابع دیگر تولید انرژی را افزایش می دهد.

یکی از مزیت های این روش، افزایش توان و کارآیی باتری بدون افزایش حجم آن است که کاربرد وسیعی در صنعت خودروسازی و هواپیمایی دارد.

محققان بر این باورند که این روش منجر به بروز تحولی عظیم در صنعت الکترونیک می شود.

(145)

شاخص میزان شارژ باتریهای لیتیوم پلیمر

باتریهای لیتیوم پلیمر یکی از بهترین راهها برای تامین انرژی الکتریکی و تغذیه مدارات الکتریکی است. این باتریها در مقایسه با دیگر انواع باتریها مزایای بسیاری دارند. کوچک هستند، به نسبت ولتاژ و انرژی ذخیره شده در خود ابعاد کوچکی دارند. متاسفانه شارژ بهترین باتریها هم تمام میشود و اغلب این اتفاق در بدترین زمان ممکن رخ میدهد. اگر میخواهید باتری لیتیم پلیمر با تمام شدن شارژ شما را غافلگیر نکند از بورد شاخص شارژ باتریهای LiPo استفاده کنید. ویژگی ساختاری باتریهای لیتیم پلیمر بگونه ای است که ولتاژ آن تا تخلیه کامل شارژ باتری، تقریبا ثابت میماند. بنابر این تشخیص میزان شارژ باتری با استفاده از مانیتورینگ ولتاژ در روشهای معمول غیر ممکن است. اما این بورد با اتصال به باتری شما و با استفاده از الگوریتم پیچیده داخلی خود میتواند وضع نسبی شارژ باتری را مشخص نموده و اطلاعات مربوطه را از طریق رابط I2C به مدار کنترلی شما ارسال نماید. همچنین یک پین اخطار روی بورد در نظر گرفته شده که با افت ولتاژ باتری در سطحی مشخص، سطح منطقی آن Low شده و اعلام آلارم مینماید.

 

مشخصات:

  • سیستم نمایش یا gauge میزان شارژ یک سلول باتری لیتیوم پلیمر
  • قابلیت اتصال موازی و مانیتورینگ وضعیت باتری
  • قابلیت reset سخت افزاری و نرم افزاری
  • رابط ‌I2C

(1328)

افزایش مدت زمان کارکرد باتری

می‌توانید با خاموش کردن قابلیت‌هایی که لازم ندارید مدت کارکرد باتری در فاصله بین دو شارژ را افزایش دهید. همچنین می‌توانید بر نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه‌ها و منابع سیستم نظارت داشته باشید.

  • اگر از بلوتوث استفاده نمی‌کنید، می‌توانید با رفتن به بی‌سیم و شبکه گزینه‌ها در  تنظیمات آن را خاموش کنید.
  • در گزینه صفحه نمایش در تنظیمات، روشنایی صفحه را کم کنید. همچنین می‌توانید آن را روی روشنایی خودکار تنظیم کنید.
  • با رفتن به صفحه نمایش گزینه‌ها در تنظیمات، زمان وقفه کوتاه‌تری را برای به خواب رفتن، مثلاً ۱۵ یا ۳۰ ثانیه، تعیین کنید.

بررسی میزان باتری و جزئیات مصرف

تنظیمات > دستگاه > باتری را باز کنید.

لیست واقع در پایین صفحه مشخصات مصرف باتری را برای هر برنامه و سرویس نشان می‌دهد. نموداری را برای اطلاع از جزئیات بیشتر لمس کنید. صفحه جزئیات برای برخی از برنامه‌ها شامل دکمه‌هایی است که به شما امکان می‌دهند تنظیمات مربوط به مصرف نیرو را تنظیم کنید یا برنامه را به طور کامل متوقف کنید.

اخطار: در صورتی که برخی از برنامه‌ها و سرویس‌ها را متوقف کنید، ممکن است دستگاه شما به درستی کار نکند.

وضعیت باتری (شارژ، تخلیه شارژ) و سطح باتری (به عنوان درصدی از شارژ کامل) در بالای صفحه نشان داده می‌شوند.

این نمودار تخلیه شارژ، میزان نیروی باتری را در طول زمان، از آخرین باری که دستگاه را شارژ کردید، و همچنین مدت زمان استفاده از نیروی باتری را نشان می‌دهد.

 

(182)

گیتا باتری طراح و اسپانسر باتری خودرو خورشیدی قزوین با استفاده از تکنولوژی پاناسونیک ژاپن، سبکترین باتری قابل شارژ دنیا

آيت‌الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد از نگاه منفي برخي رسانه‌ها به دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: متاسفانه اينگونه رسانه‌ها، منافع ملي را در نظر نمي‌گيرند و با چنين سرمايه‌اي برخوردهاي جناحي و تخريبي دارند.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني ديروز در ديدار جمعي از مسوولان و پژوهشگران مركز تحقيقات مكاترونيك دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، ايران را سرشار از سرمايه انساني در دانشگاه دانست و گفت: تا جايي كه بتوانم براي ارتقاء علمي جوانان ايران اسلامي تلاش خواهم كرد.
وي با تشكر از دانشجويان و مسوولان اين واحد، به تاريخچه تأسيس دانشگاه آزاد اسلامي در ايران پرداخت و گفت: اوايل انقلاب مي‌ديديم كه صف كنكور طولاني و امكانات كمّي دانشگاه‌هاي دولتي محدود بود.
رئيس هيات موسس و هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي، با يادآوري اثرات منفي عدم موفقيت جوانان براي ورود به دانشگاه درخانواده‌ها، گفت: خانواده‌ها و جوانان، دانشگاه را يك آرزوي غيرقابل تحقق مي‌دانستند و وظيفه نظام اسلامي بود كه شادابي علمي و دانشگاهي را در جامعه و خانواده‌ها زنده كند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با ارايه تحليلي از فضاي انقلابي سال‌هاي اول و مخالفت با بخش خصوصي، گفت: متقاضيان تحصيلات دانشگاهي در زماني كه شوراي انقلاب فرهنگي دانشگاه‌ها را تعطيل كرده بود، بيشتر شدند و اين اوضاع باعث نگراني مضاعف مسوولان نظام بود.
وي با تاكيد بر وجود امكانات نسبي فضاهاي آموزشي و استاد و علاقه خانواده‌ها به تحصيلات عاليه فرزندان خود، گفت: خدمت امام(ره) رسيدم و اوضاع را توضيح دادم و ايشان بدون هيچ درنگي كه انگار منتظر اين پيشنهاد بودند، گفتند: شروع كنيد كه حتما مردم و خداوند كمك مي‌كنند.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني افزود: آن دانشگاه امروز بزرگترين دانشگاه حضوري جهان است كه انقلاب و نظام اسلامي به آن مي‌بالد.
رئيس هيات امناي دانشگاه آزاد با اشاره به كمك‌هاي مردمي در شهرهاي مختلف براي تاسيس واحدهاي فراوان اين دانشگاه در سراسر كشور، گفت: پس از ارتقاء كمي، اكنون بايد به ارتقاء كيفي بپردازيم كه كار پژوهشي و تحقيقاتي و پرداختن به تحصيلات تكميلي در سياست‌هاي اعضاي هيات موسس و هيات امنا قرار گرفته است.
وي گسترش دانشگاه آزاد در سراسر كشور را پرخير و بركت دانست و گفت: در مقطعي براي رقابت با اين دانشگاه، به دانشگاه پيام نور بيش از حد توجه شد كه البته رقابت علمي هميشه خوب بوده و خواهد بود.
در آغاز اين ديدار موسي خاني، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين و محمد ذاكري، پژوهشگر نخبه مركز تحقيقات مكاترونيك اين واحد دانشگاه ضمن ارائه گزارشي از فعاليت‌ها و برنامه‌ها، به بيان دغدغه‌هاي پژوهشگران براي توجه بيشتر مسوولان و جلوگيري از فرار مغزها پرداختند.
همچنين برگزيدگان تيم‌هاي مختلف لوح تقدير خود را از دست رئيس هيات موسس و رئيس هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي دريافت كردند.
پيش از اين ديدار، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در مراسمي با حضور دانشجويان و مسوولان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين، از خودروي خورشيدي هاوين (2) و موتور سيكلت الكتريكي پاراكس رونمايي كرد.
درمراسم رونمايي از خودروي خورشيدي هاوين (2) حسن بهرامي، سرپرست تيم دانشجويي گفت: طراحي اين خودرو از سال 1391 با حضور 18 دانشجو آغاز شد و ساخت آن نيز 11 ماه طول كشيد.
وي افزود: اين خودرو با حداكثر 160 كليومتر بر ساعت و ذخيره شش ساعت كاري قابل رقابت با دانشگاه‌هاي برتر دنيا مثل ميشيگان و MIT است.
بهرامي گفت: اين خودرو در مسابقات آمريكا كه سال 2014 برگزار مي‌شود، شركت مي‌كند.
حسين زيارتي سرپرست تيم موتورسيكلت الكتريكي پاراكس نيز گفت: اين موتور كه براي كلاس RACE طراحي و ساخته شده ويژگي منحصر به فردي دارد.
وي گفت: بدنه آن كه با يك تيم 12 نفره دانشجويي طراحي و ساخته شده، كاملا آئروديناميك بوده و با فرمان پذيري بالا، 184 كيلومتر سرعت دارد و در صورت شارژ كامل كه 45 دقيقه طول مي‌كشد، 200 كيلومتر را طي مي‌كند كه در چهارمين دوره مسابقات ملي طراحي ماشين موفق و به كسب مقام نخست كشوري در مرحله طراحي و ساخت موتور سيكلت الكتريكي شد.

 

455865_435 455867_551

(766)

باتری چیست؟

باتری یا پیل الکتریکی (ولتائیک) منبعی از انرژی پتانسیل الکتریکی است که در درون آن با انجام واکنش‌های شیمیایی، انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود، این انرژی در قطب‌های باتری قابل دریافت است. انرژی قابل دریافت در قطب‌های باتری به ازای واحد بار الکتریکی را نیروی محرکه الکتریکی (Electromotive force یا emf) باتری می‌گویند و آن را با یکای ولت اندازه‌گیری می‌کنند. قطب مثبت باتری آند و قطب منفی آن کاتد نام دارد. (در فرهنگ عامیانه به قطب‌ها، سر مثبت و سر منفی نیز گفته می‌شود .)

(412)

کوچکترین و سبکترین باتری جهان در گیتا باتری عرضه شد!

سبکترین باتری جهان

 

(206)

خدمات پس از فروش در گیتا باتری

بی شک یکی از شاخص های مهم و اساسی در جلب رضایت مشتریان و به تبع آن دستیابی به فروش پایدار در صنعت باتری کشور،توجه ویژه به مبحث خدمات پس از فروش می باشد. برهمین اساس ارائه خدمات پس از فروش به روز و منسجم به مشتری همواره از اصلی ترین دغدغه های مدیران و کارکنان شرکت توان باتری بوده و هست.

هم اکنون با توجه به راه اندازی و تقویت شبکه گسترده خدمات پس از فروش در کنار شبکه توزیع و فروش باتری، این خدمات در کوتاهترین زمان ممکن و بر اساس استانداردها و دستورالعمل های موجود به مصرف کنندگان محترم ارائه می گردد.

همچنین به منظور رفاه حال مصرف کنندگان محترم، واحد خدمات پس از فروش پشتیبان با در اختیار داشتن کادری متخصص و پاسخگو از طریق یکی از پل های ارتباطی آماده دریافت هر گونه انتقاد و پیشنهاد شما در خصوص مسائل و مشکلات باتری و گارانتی باتری جهت پیگیری تا حصول نتیجه لازم می باشد.

(126)

با گیتا باتری آشنا شویم

گیتا باتری در سال 1379 به مدیریت جناب آقای مهندس محسن خاکپور در حد سرویس دهی پکیج باتری و تحقیقات اولیه در کاربرد باتری شروع به فعالیت و در همان ابتدا چشم اندازهای سه ساله برای آینده خود برنامه ریزی و بعد از 3 سال شروع به ساخت و طراحی تجهیزات جانبی باتری از قبیل انواع شارژهای پیشرفتهLIT-ION و LIT-POLYMER نقطه جوش باتری و غیره نموده است.

در سه سال دوم اولین آزمایشگاه باتری برای کنترل کیفیت باتری های مصرفی در تولید و طراحی بوجود آمده است که این آزمایشگاه بابیش از 500 هزار دلار تجهیزات، جزء آزمایشگاه پیشرفته باتری در ایران می باشد.

در سه سال سوم گیتا سولار و گیتا افروز انرژی بوجود آمده اند که گیتا سولار در طراحی و اجرا و واردات سولار فعالیت داشته و گیتا افروز انرژی که به کمک برخی از محققین دانشگاه تهران در زمینه تحقیقات سولار شروع به فعالیت نموده است. از دستاوردهای گیتا سولار طراحی سولار و تامین سولار (از آلمان) در دو خودروی خورشیدی ساخته در ایران و ساخت انواع mppt با 96% راندامان و پروژه های نیروگاهی کوچک در ایران می باشد.
گیتا باتری که بیش از 12 سال تخصص در کاربردهای باتری با شعار چه کسی در دنیا چه باتری تولید کرده و این باتری بعد از کاربردی شدن به کار چه کسی خواهد آمد، فعالیت خود را ادامه داده است.

(78)